Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

 

1. Tájékoztató


Az Adatvédelmi Nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat. Ezekre tekintettel a webáruház adatvédelmi és adatkezelési szabályzata megfelel:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,  

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak, valamint

az “Online Privacy Alliance” ajánlásainak.

A weboldalon történő regisztrálással, árajánlat kéréssel, illetve hírlevélre, nyereményjátékra történő feliratkozással a Vevő hozzájárul a megadott személyes adatok kezeléséhez és elfogadja az adatgyűjtés és a személyes adatok kezelésére vonatkozó jelen nyilatkozatban foglaltakat.
 

Adatkezelő:

 
Cégnév:                                    Fekete Attila EV:.
Székhely:                                 9144 Kóny, Rákóczi út 62.
Felelős személy:                    Fekete Attila
Adószám:                                65831720-1-28
EU-s Adóazonosító:              HU 65831720 
E-mail cím:                             info@lycrafetish.hu
A vállakozás  NAIH ADAT bejelentési azonosító száma: NAIH-85285/2015.

 

2. Az adatkezelés jogalapja


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.
Az Adatkezelő csak azoknak a személyes adatoknak a megadását kéri, és csak azokat kezeli, amelyeket a vásárlás során a Vevő a szerződés teljesítése érdekében megad, illetve amelyeket a hírlevélre vagy fórumra történő feliratkozáskor adnak meg a részére.
A weboldalon történő árajánlat kérésekor az alábbi személyes adatokat kérjük megadni:

Vásárló neve
Vásárló neme
Vásárló e-mail címe
Vásárló telefonszáma
Vásárló lakcíme, számlázási címe (a vásárló további címeket is megadhat)

A hírlevélre, fórumra történő feliratkozáskor a következő személyes adatokat kérjük megadni:

A vásárló neve
A vásárló kapcsolattartó e-mail címe

weboldalon történő böngészéssel rendszerünk statisztikai célból rögzítheti a böngésző IP címét, és a látogatás főbb jellemzőit. Ezen adatokat nem kapcsoljuk össze semmilyen egyéb személyes adattal, és nem kapcsoljuk össze a látogató személyével.

Cookie-k (sütik) használatáról

A cookie-k olyan egyedi látogatóazonosítók, melyek a szolgáltatást igénybe vevő számítógépének merevlemezén tárolásra kerülnek. Ez a technológia segít abban, hogy az üzemeltető jobban megfigyelje a felhasználók viselkedését, megmutatják, hogy a weboldal melyik részét látogatták, továbbá hozzájárulnak a reklámok és keresések hatékonyságának növeléséhez és méréséhez.
A web áruház e technológia segítségével összesített statisztikai adatokat gyűjthet a portál látogatottságáról. A honlap üzemeltetője egyes esetekben megosztja ezeket az adatokat partnereivel, vásárlóival.
Ezek a cookie-k nem alkalmasak arra, hogy a látogatót azonosíthassák, személyes adataikat kezeljék, kizárólag a látogató gépének felismerésére alkalmasak. A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására vagy vírusok terjesztésére, és céljuk gyorsabbá, kényelmesebbé és egységesebbé tenni a böngészést, valamint a felhasználói élményt.
A látogató saját helyi böngészője beállításaiban meghatározhatja azt is, hogy elfogadja, vagy visszautasítja-e a cookie-kat. A web böngészők többsége alapértelmezés szerint fogadja a cookie-kat, de beállíthatja böngészőjét a cookie-k visszautasítására is.
Ha úgy dönt, hogy visszautasítja a cookie-kat, az üzemeltető nem tudja biztosítani, hogy teljes mértékben ki fogja tudni használni az interaktív szolgáltatásokat a weboldalon. Illetve nem tudja garantálni a kapcsolattartó rendszer teljes hibátlan működését. A cookie-k leállításának vagy hiányának hibájáért, az esetlegesen ebből származó adatátviteli hibákból származó kellemetlenségekért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

3. Adatkezelés célja


Az Adatkezelés célja az igénybe vett szolgáltatás teljesítése, és későbbi bizonyítása.
A hírlevélre, fórumra feliratkozáskor megadott adatokat kizárólag abból a célból kezeljük, hogy szolgáltatásunkról, termékeinkről tájékoztatást adjunk, illetve fórumunkon beazonosítható legyen a felhasználó személye, amennyiben a hatályos jogszabályokat, törvényeket megsértené, és az jogi szankcionáláshoz vezetne.

4. A személyes adatok célja és a kezelésével kapcsolatos adatvédelmi alapelvek


Az Adatkezelő az egyes ajánlatkérések során megadott személyes adatokat kizárólag az adott ajánlattal kapcsolatban, célhoz kötötten kezeli.
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok átadása kizárólag jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése esetén történhet meg. ( Pl. Adóhatósági vagy bűnüldöző szervek megkeresésére.)
Jogi szankcionálás esetén ezen felhasználói adatok kizárólag a hatósági szervek, a rendőrség , az ügyészség és a bíróság kérésére adhatóak ki!
 
A hírlevélre, fórumra történő feliratkozáskor megadott személyes adatok nem kerülnek más személy részére átadásra, és azokat az Adatkezelő leiratkozáskor a rendszerből automatikusan törlésre kerülnek.
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja külföldre.

5. A személyes adatok felhasználása és kezelése


Az Adatkezelő a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény alapján nem kér és nem dolgoz fel különleges személyes adatot, így faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat.
A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki, és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, illetőleg információval. Amennyiben a különböző forrásokból származó adatok összekapcsolására sor kerülne, ezt csak kizárólag megfelelő tájékoztatás és előzetes hozzájárulás esetén tesszük meg, illetve amennyiben azt törvény megengedi.


6. Adatok megismerhetősége, az érintettek jogai


Az érintett személy bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről az Adatkezelőtől, kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak törlését vagy zárolását.(fiók menüben az alapadatai bármikor megváltoztathatóak)
 
Az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni a felhasználó kérelmére az adatfeldolgozónál feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.
Adattovábbítás esetén ugyancsak köteles tájékoztatást adni az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az érintett személy kérelmére az Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül írásbeli tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, valamint az adatok továbbításának időpontjáról és a címzettről.
A személyes adatok kizárólag az adathoz tartozó személy részére és általa regisztrált elérhetőségen keresztül adható át!
A tájékoztatás ingyenes, amennyiben az érintett a tájékoztatást tartós adathordozón, elektronikus úton kéri meg. Minden hagyományos úton (telefon, posta) benyújtott azonos adatkörre vonatkozó kérelem teljesítése esetén a tájékoztatás 3.000.-Ft összegű költségtérítés előzetes megfizetéséhez kötött.
A tájékoztatás megtagadását csak a jogszabályban előírt esetekben tagadhatja meg az Adatkezelő.
Amennyiben az érintett személy adatainak helyesbítését kéri, az Adatkezelő a kérésnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül eleget tesz, és erről az érintett személyt elektronikus tartós adathordozón vagy postai úton írásban tájékoztatja.
Az adatok zárolására, törlésére irányuló kérésnek ugyancsak haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül eleget kell tenni az érintett személy írásbeli tájékoztatása mellett.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

7. Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatások


A weboldal kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.
Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a webáruház felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.
Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.
A web áruház kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
A weboldal kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
A weboldal nem vállal felelősséget olyan adattovábbításból származó következményekért, mely a regisztráció során kötelezően feltüntetett személyes adatokban szereplő  e-mail címre került kiküldésre, és a felhasználó hibájából származóan a megküldött információhoz harmadik személy a felhasználó mulasztása miatt juthatott hozzá!

8. Egyéb rendelkezések


A weboldal fenntartja a jelen Nyilatkozat jövőbeni módosításának jogát, ezért ajánlja, hogy időnként újra látogasson el a nyilatkozatot tartalmazó weboldalra.
A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatra és a személyes adatok felhasználására Magyarország jogrendje az irányadó.